Odběrové centrum dárců krve

Důležité info

Barometr krve

Do konce února/začátku března potřebujeme, jako obvykle, prvořadě dárce  s tzv. "Rh-negativními" krevními skupinami, tj. 0-, A-, B- a AB-. Nicméně dárce s ostatními krevnímu skupinami odebíráme tč. bez omezení. 

Upozornění

 •  Po dočasném přerušení provozu (v souvislosti se změnou zpracovatele krve) běží nyní odběry  ve zvyklém režimu 2x týdně (viz níž). Děkujeme za trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu!
 • Prosím, respektujte zvyklá omezení při probíhající vlně virových onemocnění. Choďte prosím k odběru jen tehdy, jste-li si stoprocentně jistí, že jste zdrávi. Budeme se ptát i na blízké ve Vašem okolí a na cestování v nedávné  době. Děkujeme za pochopení.

Odběrové dny

Kde nás najdete?

 • Hematologicko-transfuzní oddělení oddělení RN
  Voldušská 750/II, 337 01 Rokycany
 • Dárci k odběrům chodí zvláštním vchodem v zadní části areálu nemocnice - od vstupu do areálu přes nádvoří doleva, za podchodem opět doleva kolem garáží k zadnímu vchodu (nad schůdky). Pro dárce možnost krátkodobého parkování.
     

Kontakt

2012173759-02_2a2_0205


Nejčastější dotazy

Krev je nenahraditelná. Krev může pomoci k uzdravení nebo dokonce zachránit život.

Bez krve nelze řešit vážné úrazy, složitější operace, nelze zachraňovat maminky po komplikovaném porodu. Krev potřebují občas i novorozená miminka. Bez dárcovské krve se neobejde léčba umělou ledvinou, léčení mnoha chronických nemocí, krevních chorob, nádorů aj. Téměř každý může pomoci, třeba právě i Vy. Nic to nestojí.

Poskytnete docela málo - kolem 450 ml tělních tekutin. A přitom někdo může získat tak moc, včetně možnosti žít. Co kdyby takovou pomoc potřeboval už zítra někdo Vašich z blízk´ých? 

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže dárce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá léky, žádné lékařské doporučení není třeba.

Své zdravotní údaje uvede dárce v dotazníku před odběrem. Následně je hodnotí lékař odběrového centra. Ten si v případě pochybnosti může vyžádat zprávu o zdravotní způsobilosti dárce od jeho ošetřujícího lékaře.

K odběru krve se může přistoupit, jen pokud je dárce úplně zdráv, žádné problémy nemá a před darováním neměl. Existují dočasné, ale i trvalé překážky v darování, kdy z bezpečnostních důvodů pro příjemce krve, ale i pro samotného dárce je nutné darování odložit: Patří mezi ně různá, i běžná onemocnění, prodělaný chirurgický zákrok, čerstvé očkování, klíště, alergické projevy, opar, užívání některých léků, cestování a další okolnosti, vyjmenováné v Poučení dárce a v Dotazníku dárce. 

Pokud dárce nějakými zdravotními problémy prochází nebo prošel, je vhodné, aby následný odběr krve odložil nebo  svůj stav konzultoval s lékařem transfuzní služby. Ochranné intervaly do dalšího odběru krve se mohou podle situace pohybovat od několika dní do několika měsíců, někdy i déle. Po závažných, byť doléčených komplikacích (třeba onkologická onemocnění apod.) už darování krve nemusí být vhodné.  

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce, přičemž prvodárci je vystavena. 

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, normálně najezený (omezení je jen na tučná jídla), dostatečně napitý a měl by být v dobré kondici a psychickém stavu. Po příchodu do odběrového centra vyplní pečlivě a pravdivě dotazník o zdravotním stavu. Absolvuje náběr zkumavky krve (ze žíly nebo z prstu) k vyšetření krevního obrazu a základní vyšetření lékařem (pohovor, krevní tlak, teplota).

Je-li vše v pořádku, postupuje dárce k odběru krve, který provádějí sestry. Samotný odběr trvá cca 5 minut. Standardně se odebírá 400 až 450 ml krve. Následně dárce dostává připravená potvrzení o odběru a odchází na svačinu, kterou mu HTO poskytne a kde má možnost si dostatečně odpočinout. Pokud dárce na cestě domů řídí motorové vozidlo, měl by u svačiny a odpočinku setrvat minimálně půl hodiny. Obvyklá doba, kterou dárce stráví v odběrovém centru včetně odpočinku, se pohybuje od 45 do 90 minut.

Plnou krev lze darovat nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících. Muži pak mohou krev darovat až čtyřikrát do roka, ženy třikrát.

V praxi bývá ovšem frekvence odběrů u jednotlivých dárců nižší. Pravidelné dárce totiž k odběrům zveme a při zvaní respektujeme, jak jeho organismus odběry toleruje, a zohledňujeme rovněž, kolik krve je právě potřeba k doplnění bezpečných zásob pro potřeby regionu. Tato potřeba se může lišit dle krevních skupin.

Dárce zveme k odběru podle aktuálního stavu zásob krve a konkrétních krevních skupin v Rokycanské nemocnici a na pracovišti smluvního zpracovatele krve. Prvodárci, kteří jdou darovat krev poprvé, mohou samozřejmě přijít bez objednání kterýkoliv odběrový den. Opakované dárce zveme / objednávají se těmito způsoby:

 • Pomocí SMS - nejobvyklejší způsob (SMS jsou odesílány z počítače a nelze na ně odpovídat)
 • Tištěnými pozvánkami  - pokud dárcům nevyhovuje posílání SMS
 • Objednáním přes internet - mohou využít dárci, kteří z osobních či pracovních důvodů potřebují zvolit termín odběrů dle vlastních možností. Termín objednání potvrdí sestra pomocí SMS.

Pokud dárci v pozvánce navržený termín nevyhovuje, rádi jej posuneme dle jeho potřeb. Stačí dát vědět (telefonem 371 762 296 nebo mailem hto@rokycany.nemocnicepk.cz.

Je dobré vědět o návštěvě předem, abychom byli na konkrétního dárce připraveni. Urychlí to průchod dárců evidencí a hlavně uspoří jejich čas. Zajímáme se také o zdraví dárců, a pokud nereagují na zvaní, děláme si starost.

Dárcovství je především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k uzdravení či záchraně života. Nicméně dárci krve požívají určitá zvýhodnění a jsou k motivováni k pravidelnému dárcovství. 

 • V případě uskutečněného odběru má dárce ze zákona nárok na 24 hodin pracovního volna na zotavenou. V případě neuskutečněného odběru může dárce vykázat dobu strávenou v odběrovém centru jako návštěvu u lékaře.
 • Za každý uskutečněný odběr si může dárce odečíst od základu daně z příjmu částku 3000 Kč, jako dar pro zdravotnícké účely (dle novely zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992).
 • Dárce krve je pod pravidelnou lékařskou kontrolou a v individuální péči, v případě zdravotního problému se může kdykoliv s důvěrou obracet o konzultaci či pomoc na zdravotníky HTO Rokycanské nemocnice. 
 • Jubilejní počty odběrů jsou oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). Více v příloze Oceňování dárců.
 • Další výhody mohou poskytovat dárcům jednotlivé zdravotní pojišťovny (např. rekondiční pobyty - info v jednotlivých ZP, některá města a obce (zvýhodněná veřejná doprava), případně zaměstnavatelé. Například město Rokycany odměňuje prvodárce a dárce s jubilejními odběry peněžní poukázkou na nákup zboží v prodejnách potravin U Heroldů a ve Žďáru a dále poskytuje dárcům krve kartu na bezplatné parkování na placených parkovištích v Rokycanech. 

Odpovídáme za plnou bezpečnost dárce i za to, aby nebyl žádným způsobem ohrožen příjemce darované krve. Proto má transfuzní služba popsaná určitá pravidla, při kterých darování krve není vhodné a která je nutné respektovat (viz příloha Poučení dárce). Pravidla se týkají hlavně zdraví samotného dárce. Při jejich dodržování je dárcovství krve bez rizika. 

Odběrové centrum RN nedoporučuje v krátkých intervalech nebo opakovaně střídat odběrová místa. Mezi darováním v různých odběrových centrech by mělo uběhnout alespoň šest měsíců.


Ke stažení


Autotransfuze

Odběrové centrum RN provádí odběry autotransfuzí, kdy si pacient před svou plánovanou operací (například ortopedická operace kloubní náhrady) daruje vlastní krev. Ta se uchová ve formě krevních konzerv pro potřebu transfuze během operace nebo po operaci.


Registr dárců kostní dřeně

Hematologicko-transfuzní oddělení Rokycanské nemocnice je od roku 2011 jedním z náběrových center Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) – viz www.kostnidren.cz/registr/

Zájemci o vstup do ČNRDD dostanou u nás základní informace a absolvují vstupní pohovor s lékařem, kdy mají možnost ptát se a získat odpověď na všechny své otázky, týkající se dané problematiky. Vyplní vstupní dotazník o zdravotním stavu a souhlas (či nesouhlas) s uchováním své DNA. Následuje odběr zkumavky krve a kontrola identity vzorku.

Vzorek s formuláři zašlou pracovníci HTO RN do spádového dárcovského centra Plzeň, kde je dárce dále veden v databázi. Pokud se dárce na základě analýzy jeho tkáňových znaků dostane do užšího výběru pro konkrétního pacienta, je kontaktován již Dárcovským centrem Plzeň.


Oddělení

Odběrové centrum je nedílnou součástí Hematologicko-transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice 

Hematologicko-transfuzní odd.

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.